میزبانی استاندارد

صد مگ استاندارد

صد مگ فضا
دو گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

Starting from
152,500تومان
Ročně
Objednat
دویست مگ استاندارد

دویست مگ فضا
چهار گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

Starting from
190,750تومان
Ročně
Objednat
پانصد مگ استاندارد

پانصد مگ فضا
ده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

Starting from
257,750تومان
Ročně
Objednat
یک گیگ استاندارد

یک گیگ فضا
پانزده گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود

Starting from
303,300تومان
Ročně
Objednat
دو گیگ استاندارد

دو گیگ فضا
بیست و پنج گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود

Starting from
461,350تومان
Ročně
Objednat
چهار گیگ استاندارد

چهار گیگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود

Starting from
800,600تومان
Ročně
Objednat