سرور اختصاصی هتزنر آلمان

EX40 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel Core i7-4770 Processor
 • 32 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s HDD
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s Guaranteed Bandwidth
PX120 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E5-1650 v2 Processor
 • 128 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s HDD
 • 1 Gbit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth
PX120SSD 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E5-1650 v2 Processor
 • 128 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD HDD
 • 1 Gbit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth
PX90 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E5-1650 v2 Processor
 • 64 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s HDD
 • 1 Gbit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth
PX90SSD 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E5-1650 v2 Processor
 • 64 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD HDD
 • 1 Gbit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth
EX40-SSD 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel Core i7-4770 Processor
 • 32 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD HDD
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s Guaranteed Bandwidth
EX60 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel Core i7-920 Processor
 • 48 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s HDD
 • 1 GBit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s Guaranteed Bandwidth
PX60 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E3-1270 Processor
 • 32 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s HDD
 • 100 MBit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth
PX60SSD 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E3-1270 v3 Processor
 • 32 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD HDD
 • 1 Gbit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth
PX70 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E3-1270 V3 Processor
 • 32 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s HDD
 • 1GBit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth
PX70SSD 0 موجود است

لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

 • Intel E3-1270 v3 Processor
 • 32 Gigabyte DDR3 Memory
 • 2 x 480 GB 6 Gb/s SSD HDD
 • 1 Gbit/s-Port Connection
 • 200 MBit/s-Port Guaranteed Bandwidth