میزبانی استاندارد

صد مگ استاندارد

صد مگ فضا
دو گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
152,500تومان
Godišnje
Naruči
دویست مگ استاندارد

دویست مگ فضا
چهار گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
190,750تومان
Godišnje
Naruči
پانصد مگ استاندارد

پانصد مگ فضا
ده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
257,750تومان
Godišnje
Naruči
یک گیگ استاندارد

یک گیگ فضا
پانزده گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
303,300تومان
Godišnje
Naruči
دو گیگ استاندارد

دو گیگ فضا
بیست و پنج گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
461,350تومان
Godišnje
Naruči
چهار گیگ استاندارد

چهار گیگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
800,600تومان
Godišnje
Naruči