میزبانی حرفه ای

دویست مگ حرفه ای

دویست مگ فضا
دوازده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
235,950تومان
Godišnje
Naruči
پانصد مگ حرفه ای

پانصد مگ فضا
سی گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
39,600تومان
Mjesečno
Naruči
هفتصد و پنجاه مگ حرفه ای

هفتصد و پنجاه مگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
48,850تومان
Mjesečno
Naruči
یک گیگ حرفه ای

یک گیگ فضا
هفتاد گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
58,450تومان
Mjesečno
Naruči
دو گیگ حرفه ای

دو گیگ فضا
صد و بیست گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
77,900تومان
Mjesečno
Naruči
چهار گیگ حرفه ای

چهار گیگ فضا
دویست گیگ پهنای باند
addon domain = 4
سایر امکانات نامحدود

S početkom od
139,950تومان
Mjesečno
Naruči