هاست ایران سی پنل

100 مگابایت سی پنل

100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه

250 مگابایت سی پنل

250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه

500 مگابایت سی پنل

500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه

1000 مگابایت سی پنل

1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه

2000 مگابایت سی پنل

2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه

4000 مگابایت سی پنل

4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه

خارج از پکیج سی پنل