هاست ایران دایرکت ادمین

100 مگابایت

100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه

250 مگابایت

250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه

500 مگابایت

500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه

1000 مگابایت

1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه

2000 مگابایت

2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه

4000 مگابایت

4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه

هاست خارج از پکیج ایران