هاست پشتیبان

10 گیگابایت

10 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

15 گیگابایت

15 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

25 گیگابایت

25 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

60 گیگابایت

60 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

100 گیگابایت

100 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

200 گیگابایت

200 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

300 گیگابایت

300 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

هاست پشتیبان خارج از پکیج