مقالات

 تنظیم تاریخ و زمان در لینوکس

با استفاده از دستور زیر می توانید این کار را انجام دهید: date -s "30 JAN 2016 22:00:00" و یا...