یافتن محصولات و سرویس ها


دویست مگ حرفه ای
دویست مگ فضا
دوازده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
163,200تومان سالانه

پانصد مگ حرفه ای
پانصد مگ فضا
سی گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
30,100تومان ماهانه
230,400تومان سالانه

هفتصد و پنجاه مگ حرفه ای
هفتصد و پنجاه مگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود
37,100تومان ماهانه
269,300تومان سالانه

یک گیگ حرفه ای
یک گیگ فضا
هفتاد گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود
44,400تومان ماهانه
301,200تومان سالانه

دو گیگ حرفه ای
دو گیگ فضا
صد و بیست گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود
59,200تومان ماهانه
414,700تومان سالانه

چهار گیگ حرفه ای
چهار گیگ فضا
دویست گیگ پهنای باند
addon domain = 4
سایر امکانات نامحدود
106,400تومان ماهانه
829,601تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution