شروع از
73,600تومان
سالانه
دویست مگ حرفه ای
دویست مگ فضا
دوازده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
شروع از
13,600تومان
ماهانه
پانصد مگ حرفه ای
پانصد مگ فضا
سی گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
شروع از
16,800تومان
ماهانه
هفتصد و پنجاه مگ حرفه ای
هفتصد و پنجاه مگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود
شروع از
20,100تومان
ماهانه
یک گیگ حرفه ای
یک گیگ فضا
هفتاد گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود
شروع از
26,701تومان
ماهانه
دو گیگ حرفه ای
دو گیگ فضا
صد و بیست گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود
شروع از
48,000تومان
ماهانه
چهار گیگ حرفه ای
چهار گیگ فضا
دویست گیگ پهنای باند
addon domain = 4
سایر امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution