یافتن محصولات و سرویس ها


دویست مگ حرفه ای
دویست مگ فضا
دوازده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
91,700تومان سالانه

پانصد مگ حرفه ای
پانصد مگ فضا
سی گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
16,900تومان ماهانه
129,400تومان سالانه

هفتصد و پنجاه مگ حرفه ای
هفتصد و پنجاه مگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود
20,900تومان ماهانه
151,300تومان سالانه

یک گیگ حرفه ای
یک گیگ فضا
هفتاد گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود
25,000تومان ماهانه
169,200تومان سالانه

دو گیگ حرفه ای
دو گیگ فضا
صد و بیست گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود
33,300تومان ماهانه
232,900تومان سالانه

چهار گیگ حرفه ای
چهار گیگ فضا
دویست گیگ پهنای باند
addon domain = 4
سایر امکانات نامحدود
59,800تومان ماهانه
466,001تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution