یافتن محصولات و سرویس ها


دویست مگ حرفه ای
دویست مگ فضا
دوازده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
102,100تومان سالانه

پانصد مگ حرفه ای
پانصد مگ فضا
سی گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
18,800تومان ماهانه
144,100تومان سالانه

هفتصد و پنجاه مگ حرفه ای
هفتصد و پنجاه مگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود
23,200تومان ماهانه
168,500تومان سالانه

یک گیگ حرفه ای
یک گیگ فضا
هفتاد گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود
27,800تومان ماهانه
188,400تومان سالانه

دو گیگ حرفه ای
دو گیگ فضا
صد و بیست گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود
37,100تومان ماهانه
259,400تومان سالانه

چهار گیگ حرفه ای
چهار گیگ فضا
دویست گیگ پهنای باند
addon domain = 4
سایر امکانات نامحدود
66,600تومان ماهانه
518,901تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution