کارت خرید

6,400تومان
ماهانه
هاست دانلود 5 گیگ
پنچ گیگ هاست دانلود
با ترافیک ماهانه صد گیگ
14,400تومان
ماهانه
هاست دانلود 10 گیگ
ده گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه دویست گیگ
28,800تومان
ماهانه
هاست دانلود 25 گیگ
بیست و پنج گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه پانصد گیگ
48,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 40 گیگ
چهل گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه هشتصد گیگ
60,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 60 گیگ
شصت گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه هزار و دویست گیگ
80,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 85 گیگ
هشتاد و پنج گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه هزار و هفتصد گیگ

Powered by WHMCompleteSolution